Wednesday, March 26, 2008

A cham reng thin

A cham reng thin
satu:-Elizabeth Zodinpuii

1.Ngaihlai puan ang chul tawh hnu
Sakhmel tawn chang hian a thar leh thin
Kumtluang then loh biahthu mintiam lai kha
Chhingmit thla an a cham reng thin.

[chorus]
Kungmin hersan ka tuar thiam lo
Nunhlui ngai in tlai khua
Ka var leh thin
I hlimthla leh thaikawi mai maw chan tawk
Duhten ka pawm zel mai tang nge

2.Biahthu Di min hlan zawng kha
Thamral mai an keizawng ka phal lo
Buanang pawm a kan hlim lai zawngte kha
Chhingmit thla an a cham reng thin.

3.Nang chu damte'n leng zel la
I suihlung dumtu ngei chu pawm in
Hringnun ti hlimtu hmangaihna rinawm
A tawn ah tivul zel ang che.

[bridge]
Awm khawhar lunglen changin
I zun ngai hi min han dawn ve la
Tawnmang mawl ah tal nangnen lendun hi
Kei ka duhaisam ber a ni.

Monday, March 24, 2008

Rinpui

Rinpui
satu:(Fam)Lallianmawia Pachuau

1.Sulhnu chhui leh nunhlui ngaih zawng
Awmkhua a va har lua e,
Ka ngai em a che, ka ngai vawng vawng che
Ngaihzual ka ngai em a che.

[chorus]
Engvang nge maw, nangnen kan in tawng.
Nghilh ni reng i awm si lo,
Laikhum zalah tlaikhua kan var lai,
Nghilh bik suh aw, RINPUI

2.Hmangaih bingah
Kan fawp lai khan
Ka dawn ngai lo sam ang then!!
Chutin hlimte a, biahthu hlan lai te
Han dawn ve ang che aw..!!

3.Bawihte engdang vang ani lo,
ka tling zo lo a ni e.
Suihlung chhir in lo kir bik lo la,
I tan ka rem tawh love.

Ka Lungdi

Ka Lungdi

satu:-Mami Varte


1.kei zawng rairah chuang bik em mi?

ka hmangaih lung di ka luah zo si lo,

a ngur nun iang no, kei riang hian e,

rosum ka ngai mangnge, ka lungdi luah zo ve tur hian.


[chorus]

Tawn mang mawl mai an chang se,

thenna biahthu di zawng, chhing mittui far chung zel a,

kan inhlan kha, Min hnem thiam reng ka tawng si lo,

lung ka vai ruai e, suihlung a leng thin e..

ka tuar an van pui lo chim, ka lungdi ka luah zo si lo.


2.hmelma anka vanga lung i her,

ka tuar ang a ana chuang ngei e..bik asin bawhte,

ka ngai em che, ka dawn vawng2 che,

ka thinlai an dawn lungruk chhung ah ngei hian.


Bridge:i chun leh zua lung dum ngei chu aw va pawm nang che,

par thliah ka nuam e, dam ten zai ka rel nang che,

aw khuanu ruat loh di tawn zawng a na ngei e

Vawngdun zel ang aw

Vawngdun zel ang aw
satu:-Mami Varte

1.Tawn loh kar ni,a rei lo te a pawh,
hnem tu ngai in ka kui vawng vawng thin,
chun ni a rei mang nge I tel lo chuan,
hlim ten laitual leng a har ngei e,

*I sakhmel ton chhung a rei si lo,
lunglen a zual chuang bik em ni?
tahkhua sei thlawn tur an chuan ka phal lo che ,
rinawm biahthu Di kan tiam zawng kha thinlai a,
I vawng dun zel ang aw.

2.Ka lenrual zawng te pawh hian e,
an sel lo che a sin,ka di duhlai
I an ka nem leh dam diai ka thinlai a
ka vawng reng thin a sin ,
ka Ngaih lungrun

3.Hlim ten run hmun kan len dun ve nan,
Khua nun mi hual him zel se,
Duat ten fanau mawl tlaun chawi dun I la,
Chutin lunglawm akim ve ngei ang.

Damlai par

Damlai par
satu:-Mami Varte1.Lungrun nang nen kan in ngaih leng zawng puan ang
a chul dawn lo hmangaih vang che in,
nanglo chu lungkham dang reng ka nei lo,
ka suihlungruk hnem tur,
nang ka thlang tawh che,

*Kumtluang in lenna tlang hi dang tawh lo se,
suihlung lam ang her bik lo la mi tawnnah,
damlai par chu I hmang chul dun ang,
bawihte lungtin rualin biahthu di chu
In hril dunin tah lai bangin nang ka vuan tawh nang che.

2.Kei ka lawmna awmhar di I ni e,
nang ang,lungmin dumtu ka tawng si
lo sakhmel moi ka Di bangtawh lo’ng che,
tang lai ah duh ten pawm
I her ta maw?

3.Bawihte nang pawn I hmangaihna par chuai lo tur,
min hlan ve la lunglawm a kim ang,
Damchhung sam ang in then tawh lo turin,
I hmangaihna ngei chu
min hlan ve rawh aw?

Lung Ka Vai

Lung ka vai satu:-Mami Varte

1.Kir an rel lo,
hman ah kan nunhlui
kian zai zai a rel si lo,
I zun ngaih hian,
kan hlimlai lawm lai ni leh
kan sul I hnu zawng te

2.Ka han hawi vel a,
chhun ni sensa an,
romei zam riai sawn e,
suihlung min len e
,lungrukah ka dawn kri,
suihlung kan rual lai,

*Tunah ka tah na ti tam tu mai,
thin lai ah I hlui thei mawlh lo
thangril zan mu chhin a har e,
ka chul ruai2 ka zal na laikhumah,
lung ka vai ruai e.

3.Chan tawk khua rel,
Tawrh thiam a har ngei,
khuarei pawh hian e,
min hnem an a mawi lo,
dawn kir ve thin che maw,
hlim ten kan lenlai ni.

Heaven or Hell

Heaven or Hell by:-Magdalene

1.To everything there's a season,
under the heaven..a time to be born alive
and a time of leting it go..

[chorus]
There you are wild and free,
but death is yours it will come in a matter of time..
You live 4 the first time n died 4 the second time..
You live again 4 the third time..but this one lies beyond ur death

well you will see when this earthly life is gone...well, would you go to the heaven or in hell?

2.Take alook upon the ground now..
will it last for eternity..
make up your mind before the time comes to face the judgement day..

[bridge]
make up your mind
before your time cums to face the judgement day..
where would u go to the heaven or in hell?